1273
This item is currently on backorder but you can still purchase it now and we'll ship as soon as more become available.

Yanıtlar değildi yaşamı değiştiren...
Yaşamı değiştiren sorulardır
Bu kitap size yeni yanıtlar vermek için yazılmadı.
Bu kitap size kendi yanıtlarınızı bulabilesiniz diye yazıldı.
Bu kitap aşamınızı bir kutlamaya çevirmek için
yanıtlamanızı bekleyen 101 soru bulacaksınız.
Bu soruları yanıtlayarak, ve yazılanları yaşama geçirerek,
olabileceğiniz her şey olmak yolunda, yaşamın ustası
olmak yolunda bir adım daha atabilirsiniz.