931

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR
1878 yılında Antalyanın Elmalı ilçesinde doğdu. Babası Numan Efendi aslen Burdurun Gölhisar ilçesi Yazır köyündendir. Tahsilini Elmalıda tamamlamış ve "Şeriyye Mahkemesi" başkatibi olmuştur. Annesi ise Elmalı ulemasından Esad Efendinin kızı Fatma Hanımdır. Elmalılı Hamdi Efendi ilk tahsiline doğum yeri olan Elmalıda başladı. Burada Rüşdiye mektebini bitirdi. Kuran-ı hıfzetti. Arapça ve islami ilimlerden ön bilgiler edindi. 1895 yılında dayısı Hoca Mustafa Sarılarla birlikte İstanbula geldi. Kayserili Mahmud Hamdi Hoca Efendinin Beyazıd camiindeki derslerini takip etti. Devrinin meşhur alimlerinin derslerinden de faydalandı ve icazet aldı. 1905 yılında girdiği ruus imtihanını kazandı. Mekteb-i Nüvvaba girerek buradan birincilikle mezun olup "Kadı" icazetnamesi aldı.
1905-1908 yıllan arası Beyazıd camiinde ders okuttu.
1906 yılında bu görevinin yanında Şeyhul-lslamlık Mektubî kalemine tayin edildi. Aynca Mekteb-i Nüvvabda Ahkam-ı Evkaf; Medresetül-Vaizinde fıkıh; Süleymaniye medresesinde mantık; Mülkiye mektebinde Ahkam-ı Evkaf dersleri okuttu. Meclis-i Maaruf azalığı yaptı. iki yıl Huzur Derslerine baş muhatab olarak katıldı.
1908 yılında dersiam oldu.
Meclis-i Mebusana Antalya milletvekili olarak girdi. Sultan II.Abdulhamitin tahtan indirilmesine ilişkin fetvayı görevi olmadığı halde yazdı.
1918 de Darul Hikmetil-lslamiyye azalığına atandı. 2 Nisan 1919dada buranın reisliğine tayin edildi.
Birinci ve ikinci Damat Ferit Paşa Hükümetleri zamanında Evkaf bakanlığı yaptı. 15 Eylül 1919da Âyân azalığına tayin edildi. İttihat ve Terakki cemiyeti ilim şubesinde görev aldı.
Saltanatın kaldırılıp Cumhuriyetin İlanından sonra bu bakanlık görevi dolayısıyla gıyabında idama mahkum edildi. Ancak Ankara istiklal mahkemesi beratına karar verdi.
Bundan sonra İstanbula Sönerek kendini bir nevi eve hapsetmiş namaz için cami-
ye gitme dışında dışarıya çıkmamıştır. Bu inziva döneminde "Metalib ve Mezahib" adını verdiği kitabını Fransızcadan çevirmiş Mısırlı Prens Abbas Halim Paşanın teşvikiyle "İslâm Hukuk Kamusu" hazırlamaya başlamış ancak tamamlayamamıştır.
Bu esnada Diyanet İşleri Başkanlığı kendisinden bir Kuran-ı Kerim Tefsiri yazmasnı istemiştir. Hamdi Yazır bu tefsiri "Hak Dini Kur"an Dili" namıyla hazırlamış ve ilk baskısı 1935 yılında yayınlanmıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır 27 Mayıs 1942de İstanbulda vefatetmiş ve Sahra-i Cedid mezarlığına defnedilmiştir. Kendisi Şabaniye Tarikatına mensuptur. (Allah rahmet eylesin).

Kitap Detaylari

Yayinevi: Ravza Yayinlari   

Sayfa Sayisi:288

Boyutlari:13.5x21 cm